ติดต่อ สอบถาม หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ การสื่อสาร การบริหารทีมงาน การบริหารคน การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management Solutions จากทีมที่ปรึกษาของเราผ่านทางไลน์ คลิ๊กที่นี่

BusinessVisualizeCompany

Organization and People development company specialized in Visualization solutions that integrated to multiple aspect of organization development coaching facilitation team building team coaching managerial skills supervisory skills communication skills พัฒนาภาวะผู้นำ โค้ชชิ่ง ทักษะการบริหารจัดการ การบริหารคน การบริหารทีม การบริหารการเปลี่ยนแปลง

The Visualization Company

โทรหาเรา ปรึกษาการแก้ปัญหา ภายในองค์กรด้านการบริหารจัดการ การบริหารโครงสร้าง การทำ M&A การสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร การสร้าง Digital Transformation การสร้าง Design Thinking ให้กับองค์กร

พัฒนาภาวะผู้นำ

Who should attend: Who prepare for a new manager

: Experienced Supervisor

In today's business challenges for many industries is the inevitable in the factor of people quality where it is the key to affecting the sustainability of the business.  At the present time – we have seen great effort, to replace manpower with technology. The issues of people management are difficult and it does reduce the effectiveness of the organization. Trend in the near future spotting robots to replace. So what? Then the roles of the people in organization have to move up to somewhere meaningful.

This ultra high-impact, interactive and scenario based seminar, this program will help you avoid the 8 pitfalls of your emerging status and responsibilities. You’ll learn the secrets of managing people and get all the fundamentals from motivating direct reports. learn the secret sauce of how to do a  and performance coaching to your talent. Get a consultation for the TEAM conflict resolution for better results.  Ensuring the BACK2WORK application with  hands-on practice, you’ll have these all important skills you can begin using right away. Plus a action plan & people portfolio that helps you start experiencing the benefits of your new role.

Leadership Development Program Thailand

For

“How do they get on that management track
to begin with?

Who should attend: New promote manager

: Experienced manager

: Emerging manager

3. Change from the “Centralize Commanding” to The “Semi-centralized but decentralized in creativity”.  Undeniably, the pattern of business of Asia is made up of a large family. Thus, the appearance of a large family is a major decision from the central hub. Organization modifications to the Corporation, in Westernize may not use the way of a business in Asia is evolving to the point. Because the predominance of business in Asia is a form of management profound rapport. The decentralization of decision to make the competitions situations is it happen. In principle, these can be explained much more and if you care about this. Call us on +662 8 0603-6000 (TH)

Seeing is Believing

How To Properly Prepare
First-Time Managers before
Getting Promote

The key to success in business. And success in personnel Is to lead the organization toward that vision forward. A great vision is when it be said - it must be seen and visualize the success in people mind.  But, even the great vision that can illustrate great visualize. You still can not make people to see. If leaders managers can not make people visualize their goals and values in the working day.

Indonesia

To prevent errors in the replacement position. The Preparation for the replacement is very important. The observation of a key main point of the failure in the new manager substitute is due to lack of adequate preparation for both the organization itself and the talent readiness. Preparation is focus on the issue of creating a higher accountability and understands of people in deeply than ever before. The armed Management added ability for higher performance managerial styles allows adding different perspectives and executive development programs. Understanding and 5 generations people management can be a perfect fit.

"A Solid management development programs that Change the Game"

เสริมสร้างภาวะผู้นำจองค์กรและทีมงาน ด้วยโครงการอบรมภาวะผู้นำ พัฒนาภาวะผู้นำและการนำ จากภายใน เป็นการส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน ลดปัญหาขาดแคลน ผู้นำ ในองค์กร พัฒนาทักษะการบริหารทีม บริหารคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารคนยุค 4.0 และการบริหารความสามารถ โดยใช้กระบวนการหลากหลาย เช่น การ อบรมภาวะผู้นำ หลักสูตรการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ อบรม สัมมนา Leadership & Managerial และการ Training and Coaching

We found that there are three key issues for the transition of the new administration that will yield the results of the organization and their personnel were higher. Sustainable and competitive comprises a third side.

The current challenges today need the capacity building in leadership aims to achieve self-determination in the leadership. Being a coach is a leadership team that can play a role, since this has not been appointed


This course has a different emphasis to practical skills. There are tools to support the role of the coach in the situation, literally.

The developments of this course featured a special coach process that has been well known in Thailand. Our courses also available in Japan, Cambodia and Indonesia. 

Visual Team Coaching© development program is to develop programs that are very important for those who pass the Visual Coach© course since it has been developed continuously. This series of program allowing them to modify the application of knowledge is a skill.

The methods incorporating the "Coach" and the "Facilitation" were applied together in this course. If you are the one who is looking for a way to coach the team and coach people on your team, but if you find you have the limited time to teach the team.

"Never get enough time" is always challenge for the management team since today is the war of business competition that we can't ignore on that, the workload at each of the time. Now you need to find the most effective Team Coaching way and the Visual Team Coaching©  Program is a way of establishing the effectiveness of work through the various visual template. You will get the Visual Team Coaching© Set where you can brought back at work and practice with visibility.

เวลาส่วนใหญ่ของโค้ชในบทบาทของผู้นำทีม มักไม่มีเวลา 1on1 กับลูกน้อง เนื่องจากเวลาส่วนใหญ่ ใช้ในการประชุมทีม การพัฒนาทักษะการเป็นโค้ชในที่ประชุมทีมช่วยให้การแสดงบทบาทของโค้ช เกิดชัดเจนขึ้น เมื่อโค้ชอยู่กับทีมกลุ่ม บทบาทส่วนใหญ่ถูกกำหนดให้เป็นประธานประชุม หรือมักอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นการแก้ไขปัญหา การติดตามงาน หรือการบอกเป้าหมายกับทีม หลักสูตรนี้ช่วยให้กิจกรรมพื้นฐานต่างๆ ที่โค้ชต้องสวมบทบาทผู้นำ สามารถผสมผสานแนวความคิดและการแสดงออกแบบโค้ช ให้เข้ากับสถานการณ์ของการบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The time of every manager in the leading position is mostly occupied for the internal and external meeting. The problem is the time to do 1on1 with their teams often lack, the truth about the manager life is "People see you in the meeting room more than any other place… And we cannot do anything about it" So what? - Mastering the Manager of Manager© (MMM©) equipped you with all the MUST-2-HAVE of TODAY fundamental managerial Skills which is critical.  This program we call a “How 2 Hacks Manager Life”. Join and make your meeting room to become a great TEAM COACHING SESSION?

Vietnam

Transform Manager to Leader

Changing

More information and white paper about Visualize Coaching System©

 • Thai - Download the VisualizeCoachingSystem© White Paper in Thai Click Here.

 • Bahasa - Download the VisualizeCoachingSystem© White Paper in Thai Click Here.

The developments of this course featured a special coach process that has been well known in Thailand. Our courses will be taught to learn in Japan, Cambodia and Indonesia.  The current challenges today need the capacity building in leadership aims to achieve self-determination in the leadership. Being a coach is a leadership team that can play a role, since this has not been appointed

This course has a different emphasis to practical skills. There are tools to support the role of the coach in the situation, literally.

More info on our Global Community of Visualize Coach Series.

Visit VisualizeCoach.com

Visualize Coach System©

Thailand

This system is a visualize approach coach. Curriculum development emphasis on all fundamental skills along with the knowledge, Visual Coach Tools and training guaranteed to make substantial changes in the organization through people can be seen in the clear. Our strong development process and mentoring system during the program will highly developed participant’s skills periodically. This development series will strengthen communication and dialogue. Also integrated use of the coaching ensuring allows the coachee to imagination to pull out from the inside out to see more clearly.

Coaching
Coach
Coach Thailand
Coach ราคา
Coach Carter
Coach แปลว่า
Coaching คือ
โค้ชคนเป็น
โค้ชตุ้ม
โค้ชเช
โค้ชตุ่ม
โค้ชวาส

หัวใจสำคัญของความสำเร็จในธุรกิจ และความสำเร็จด้านบุคลากร คือการนำพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง วิสัยทัศน์ที่ดีเมื่อพูดแล้วต้องมองเห็นภาพได้ แต่แม้ว่าวิสัยทัศน์นั้นจะสื่อภาพให้เห็นได้ดีเพียงใด ก็จะไม่สามารถทำให้คนเห็นได้ ถ้าผู้นำยังไม่สามารถทำให้คนเห็นภาพได้ในการทำงานแต่ละวัน

Request for program outline.

What you will learn

 • Recognizing common challenges in a world of dynamic change

 • Realize the expectations of key stakeholders, boss, direct reports, senior management, the manager of other team and former peers to design the

  organization critical expectation

 • 8 Common pitfalls for leadership and management errors, and highlighting what you can do to avoid them in the step by step action.

 • Team motivation analysis: Creating a motivating work environment based on each employee’s values.

In today's high-competitive workforce, After all, the skills of your company’s executives and talent are your most valuable assets. Visual Mentor programs provide a means of cultivating those skills throughout your organization. This translates into talent retention instead of turnover, happier employees and management, and a healthier bottom line. The Visual Mentor The course consists of two major programs:  Visual Mentor© Executive: Mentor Relationship building programs for managers and executives who accounted in mentor role. This development program designed to model a process and conversation that allows the transfer of knowledge in place naturally. The visualization of the key positions succession is important and affects the sustainability of the organization strongly.


Visual Mentor© Talent: The young talent today prefer the work environment in different from the past. They want to see results quickly and clearly. Large organizations    , unfortunately, legacy system not contribute the gen-y friendly environment much.  Many the organizations trying hard to adjust the working style for young workers to support those new models. Anyway, it is important that organizations must builds group of high quality mentor for new talent. The VisualMentor© will help new gen talent to understand about the strengths of the organizations and also extract the full potential of new generation to combine with the strength of the big organization.

Leadership Training Programme : TURNING POTENTIAL TO SUCCESS WITH

A Solid management development that build leader to Accomplish goals and Motivating the outcomes

What you will learnMMM© is the most updated hacking the real world situation where speed and rushing out there is waiting a manager to face off.  Learn how to hack to the time of the meeting and turns the boring moment in to the exciting one. Shift the session of stress performance monitoring in to the inspired success visualization meeting. This course provides all the basic activities that the leader as coaches must wear the leader's role.  Turns your 70% of working hours to be superb productivity at the same time you are in the meeting room, upgrade it in to such a wonderful game play meeting where everybody got coached right. Say no more “I don’t have enough time” and rising up your visionary leader to the higher position.

Learning . Coaching . Mentoring

Singapore

หลักสูตร 2018

BVC ASIA and Visualize Coach System© aiming to be in Top 125 Organizations Training magazine Ranks 2017 Training Magazine

BVCasia Facebook Leading yourself to like us in facebook and get magnet on how the BVC team having a free conference and seminar in Bangkok Jakatar Hanoi and other South East asia City รวมความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่ BVC เข้าร่วมแลกเปลี่ยน และมีส่วนร่วมในงานสัมมนาสำคัญต่างๆ เยี่ยมชม และ Like Facebook ของ BVCasia เพื่อรับข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของคุณได้

Malaysia

What you will learn

 • Preparation for a new manager

 • Leadership is from the supervisor’s view

 • How to build credibility and trust

 • Understanding your new role as a supervisor

 • How to build credibility and trust to different generation employee

 • Adjust your style to give yourself a more advantage

 • Secrets to inspiring and motivating your direct reports

 • Decisive in managing of time

Management practices and the management textbooks have been great advances in the management of engineering from 1980 to 1990 keens in the development of process improvement. In the 20th century and then onwards to the present day, A stream of technology and innovation are changing the world. Manager's role in managing people this time must be adapted to the change of tricks. The new generation of leadership required of a special leader at this time.

Who should attend: Senior Manager

: Division Leader
: Business Leader

1. Change the “Administrative procedure” step towards “Knowledge management”. Business in the Modern Age Progression from Management process which will become a standard of all businesses. And can be made up with technology. And IT organizations are making advancements can jump to a better knowledge on this point; we called for the creation of human wisdom.

2. Change of Management mindsets that focus on ‘Outputs’ to the focused on ‘Outcomes’.  It is ordinary in many organizations that the team level can achieve high productivity in their department goals. However, the organization did not achieve the intended business results! So what?  It's time to change the belief from the head to head results are only the output focus and leap to the next step of the transition to outcomes focus.