ติดต่อ สอบถาม หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ การสื่อสาร การบริหารทีมงาน การบริหารคน การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management Solutions จากทีมที่ปรึกษาของเราผ่านทางไลน์ คลิ๊กที่นี่

BusinessVisualizeCompany

BVCasia Facebook Leading yourself to like us in facebook and get magnet on how the BVC team having a free conference and seminar in Bangkok Jakatar Hanoi and other South East asia City รวมความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่ BVC เข้าร่วมแลกเปลี่ยน และมีส่วนร่วมในงานสัมมนาสำคัญต่างๆ เยี่ยมชม และ Like Facebook ของ BVCasia เพื่อรับข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของคุณได้
Organization and People development company specialized in Visualization solutions that integrated to multiple aspect of organization development coaching facilitation team building team coaching managerial skills supervisory skills communication skills พัฒนาภาวะผู้นำ โค้ชชิ่ง ทักษะการบริหารจัดการ การบริหารคน การบริหารทีม การบริหารการเปลี่ยนแปลง

The Visualization Company

โทรหาเรา ปรึกษาการแก้ปัญหา ภายในองค์กรด้านการบริหารจัดการ การบริหารโครงสร้าง การทำ M&A การสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร การสร้าง Digital Transformation การสร้าง Design Thinking ให้กับองค์กร

บทความที่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการนำความเปลี่ยนแปลงองค์กร (ประเทศไทย)

1.Strategic visualization

Innovation is the specific tool of entrepreneurs, the means by which they exploit change as an opportunity for a different business or a different service. It is capable of being presented as a discipline, capable of being learned, capable of being practiced. Entrepreneurs need to search purposefully for the sources of innovation, the changes and their symptoms that indicate opportunities for successful innovation. And they need to know and to apply the principles of successful innovation.

Peter Drucker (1909-2005)
Author and Management Consultant

Traditionally, we called the data collection to get to know and understand the customer's needs as the "Focus Group" or "Customer Survey" -- if these processes are already excellent, all the companies will be successful in business because they can get the needs of customers. In facts, it is different because customers do not know what they want, Visual Insights by BVC give a process in visual mode that directly sync to the subconscious of people and help you grab a right insights that help you predict or create demand from customers, the customers themselves are unaware. By understand the  insights will help further design of your business fully throttle. Let us help you find hidden insights that your organization would be advantage.

2. Strategic visualization

ORGANIZATION DEVELOPMENT

"ข่าวลือ" เริ่มต้นที่ไหนจุดเริ่มต้นของการสนทนาในกลุ่มเล็กๆ อาจเริ่มต้นได้มาจากคนในองค์กรทุกๆคน ที่มีการพูดคุยสื่อสารในภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าการ "พูดในที่ลับ หรือการนินทา" หรือพูดสื่อสารลักษณะนี้ เกิดชุดข้อมูลที่ก่อเกิดความเข้าใจอย่างสรุป และในบางครั้งเกิดการกระจายข่าวสารดังกล่าว เพื่อความรู้สึกสบายใจในระยะต้น  ในบางครั้งกระจายข่าวเกิดจากจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างความเข้าใจแต่เมื่อมีการพูดต่อๆไป เริ่มบิดเบือน
ศิลปะของการบริหารข่าวลือเป็นศิลปะสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถใช้แรงกระเพื่อมทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือลบ ย้อนหลังกลับมาเป็นพลังในการสร้างความเข้าใจให้คนในองค์กร  ลองคิดดู องค์กรของคุณได้รับผลกระทบปัญหาจากข่าวลือในครั้งไหนบ้าง  ความเข้าใจผิดครั้งนั้นส่งผลอย่างไร  การแก้ไขปัญหาในเวลานั้นทำอย่างไร  ในเวลานี้องค์กรคุณยังอยู่ในภาวะวุ่นวายกับข่าวลือรอบด้านรึไม่ ....  นักบริหารการเปลี่ยนแแปลงสมัยใหม่จะต้องมีมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงและมุมมองต่อคณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สูงกว่าเดิม  เพื่อให้องค์กรให้เกิดบรรลุผลสำเร็จผ่านแรงต้านการเปลี่ยนแปลง และได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม มีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารในกลุ่มภูมิภาคต่างๆ พบว่ากลุ่มประเทศในแถบอาเซียนมีรูปแบบการสื่อสารที่มีความพิเศษแตกต่างออกจากกลุ่มชนชาติอื่น    รูปแบบการสื่อสารของประเทศอาเซียนจะใช้แนวทางของการสื่อสารที่ มุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจในองค์รวม  มุ่งเน้นการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในมิติต่างๆหลากหลายประเด็นไปพร้อมพร้อมกัน  โดยบ่อยครั้งเลี่ยงการไม่สื่อสารเป้าหมายที่มีอยู่ในใจออกไปอย่างตรงไปตรงมา แนวทางดังกล่าวทำให้เห็นได้ชัดว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรในประเทศกลุ่มอาเซียนนั้น ต้องมีศิลปะในการบริหารข่าวสาร และการบริหารความเข้าใจ มากเป็นพิเศษ เพราะความสามารถพิเศษสำคัญของชาวตะวันออกคือความสามารถในการตีความเชื่อมโยง สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันในหลายๆด้านเข้ามาเป็นสิ่งเดียวกัน

นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้นำองค์กรและผู้นำการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับควรได้รับความเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการบริหารข่าวสารและการนำการเปลี่ยนแปลง หลักสูตร the NEW MONSOON เป็นสถานการณ์จำลองที่ทำให้เห็นการบริหารข่าวสารและการนำการเปลี่ยนแปลงเป็นทักษะที่สำคัญและฝึกได้   ถือเป็นหนึ่งในชุดความรู้ทักษะสำคัญที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ในกลุ่มหลักสูตรเป็น BVC Change Visualization โดยสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้แทน ในภาษาของท่าน ดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของเรา

BUSINESS CHANGE NEED A REAL CHANGE MANAGEMENT

  1. Strategic visualization

  2. Change visualization

  3. Customer insights visualization

ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร มีสิ่งหนึ่งที่พบมากและพบว่าเป็นตัวคูณของความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการนำการเปลี่ยนแปลง ก็คือการบริหารข่าวสารในองค์กรองค์กรส่วนใหญ่เข้าใจว่าข่าวสารในองค์กรเกิดขึ้นจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือฝ่ายสื่อสารเป็นผู้สื่อสาร แต่แท้จริง แล้วยังมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกแพร่อย่างรวดเร็วและมีบทบาทอิทธพลสำคัญที่ทำให้คนในองค์กรเชื่อเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  ทุกๆครั้งข่าวสารประเภทนั้นเราเรียกว่า "ข่าวลือ" 

"ข่าวลือ" เริ่มต้นที่ไหนจุดเริ่มต้นของการสนทนาในกลุ่มเล็กๆ อาจเริ่มต้นได้มาจากคนในองค์กรทุกๆคน ที่มีการพูดคุยสื่อสารในภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าการ "พูดในที่ลับ หรือการนินทา" หรือพูดสื่อสารลักษณะนี้ เกิดชุดข้อมูลที่ก่อเกิดความเข้าใจอย่างสรุป และในบางครั้งเกิดการกระจายข่าวสารดังกล่าว เพื่อความรู้สึกสบายใจในระยะต้น  ในบางครั้งกระจายข่าวเกิดจากจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างความเข้าใจแต่เมื่อมีการพูดต่อๆไป เริ่มบิดเบือน

"What the customer really want in future? They don't even know themselves if they didn't have a chance to see what it will look like... Make them see"
-- Sebastian Yang, BVC Asia (KH)

The New Monsoon is a process that can help your organization overcome through various changes smoothly. If you and your organization is faced with the challenge of change. Whether there are change in process or changes in structure and changes in the Business Model. The key success factor is the understanding across various departments and everyone in the organization. The New Monsoon program will make you become an experts to mentor and lead your people stepped through the challenges. Reducing problems that may occur during the change where the cost of damage may be invaluable. The process led to changes in The New Monsoon Package helps leaders, managers and members of the organization to "Visualize the same goal" and "Feel the need to change" along the way. This will help you to be a right guidance and lead the organization through the challenges their teams to accomplish. A 10-step process, can be applied to the context of the desired changes and we will use this tool to help you through to success, we are confident.

Graphic Facilitation Workshop is a process used in making the Strategic Visioniong & Formulating by BVC Asia. Currently the economic and market competition is fast and furious. By using the traditional various forecasts is challenge. BVC, we have a process that allows the implementation of strategic clarity and understanding of the competitive situation that normally "not clear", We make it "CLEAR VISUALIZE" in the "'UNCLEAR VISIBILITY" , so it is understandable for managers, everyone. "Graphic Facilitation" engaged in activities of Strategic Visioning and Strategic Fomulation and it make the experience of making strategic changes in 3 aspects.    #1. "FUN" Graphic Facilitation make excitment compared to the original plan meeting. Because you get to see the whole picture and a link to each individual or group.      #2. "FASTER" Than Ever -- Many organizations spend more than $4 million per year in the strategic plan. #3. "COST" Saving from Failure and Time wasting, Not only cost of strategic retreat trips the organization spent , but it is the cost of labor hours of those caliber manager and leader that they have to sit bored with the same old strategic plan -- Speaking individually and listened to by dozens of people. You have to calculate the hourly budget of those present at the meeting. When you calculate, you probably shocked because the meetings often cost more than the salary of $ 50,000 per episode. Try to re-plan your strategic formulation meeting? -- Let us change the method and you taste the following years of amazing growth.

3. CUSTOMER INSIGHTS visualization