BusinessVisualizeCompany

The Visualization Company

โทรหาเรา ปรึกษาการแก้ปัญหา ภายในองค์กรด้านการบริหารจัดการ การบริหารโครงสร้าง การทำ M&A การสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร การสร้าง Digital Transformation การสร้าง Design Thinking ให้กับองค์กร

Credit: อแมนด้า บาวซน์

 1. พัฒนาความรู้ความเข้าใจการโค้ชที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กร...  Be Specific in Purpose...
  เราสามารถตีความ คำว่า “การโค้ช” ได้มากมาย คุณจะต้องสร้างความเข้าใจว่าองค์กรของคุณให้คำนิยามของคำว่า “การโค้ช” ไว้ว่าอย่างไร | คุณได้นิยามคำว่าโค้ชในความหมายขององค์กรหรือยัง

 2. ใช้ Systematic approach... not the ad-hoc training
  วิธีการสร้างกระบวนการโค้ชอย่างเป็นระบบ  จะช่วยควบคุมกระบวนการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง และเรียนรู้จากผลลัพธ์ได้อย่างเหมาะสม ขณะที่ ad-hoc approach การจัดอบรมหลักสูตรการสอนงานให้หัวหน้าเพียงสองสามครั้ง ไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้แท้จริงแล้วการสอนงานตามจังหวะที่เป็นธรรมชาติ หรือตามสะดวก จะเป็นวิธีที่ทุกคนคิดว่าเหมาะสม จริงอยู่สำหรับประเทศในแถบเอเชี่ยนคันทรีมีความยืดยหุ่นสูงในการนำหลักการโค้ชไปใช้ แต่กลับพบอุปสรรค ทำให้การประเมินผลทำได้ยาก และยากที่จะเข้าใจถึงผลกระทบ ทั้งนี้ การประยุกต์ทั้งสองวิธีเข้าด้วยกันจะสร้างแนวทางที่ลงตัวและได้จุดดีจากทั้งสองลักษณะ

 3. เลือกระดับการโค้ชที่เหมาะสม และบุคลิกของโค้ชที่เข้ากันได้ดีกับตัวผู้บริหารของคุณ
  เมื่อคุณกำหนดวัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายการใช้การโค้ชและเชือกใช้มันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาแล้ว คุณจะใช้รูปแบบการโค้ชแบบไหนที่คุณคิดว่าเหมาะสม และคุณจะใช้กับระดับไหนในองค์กร? ทั้งสองคำถามนี้ ต้องออกแบบให้เหมาะสม
  ยกตัวอย่างเช่นการเริ่มต้นสร้างในระดับ โค้ชผู้บริหาร กับ ผู้จัดการอาวุโสก่อน แล้วจึงเริ่มนำการโค้ชมาใช้ในมิติที่ลึกและกว้างขึ้น โค้ชที่มาดำเนิการการโค้ชในกระบวนการต้องมีการประเมินความเหมาะสม นอกจากนี้ยังอาจสร้างแนวทางโดยเริ่มจากนำการโค้ชไปใช้กับทุกระดับในองค์กรของคุณ ทั้งนี้เพื่อ Pilot เพื่อดูผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 4. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง
  การโค้ชเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การโค้ชประสบความสำเร็จอย่างน้อยคุณต้องได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร  คุณควรต้องการให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นต้นแบบในการโค้ช ฉะนั้นคุณต้องทำให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นต้นแบบในการโค้ช

 5. ส่งเสริมการโค้ชเป็นเครื่องมือพัฒนา ควบคู่กับความเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจ
  ในอดีตบางองค์กรใช้การโค้ชเป็นวิธีการสุดท้ายในการช่วยพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ดี (Performance Problem Coaching) และพบว่าเป็นการจำกัดศักยภาพในการโค้ชอย่างมาก นอกจากนั้นยังนิยามความหมายของคำว่าการถูกโค้ชให้เป็นไปในด้านลบ การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชนั้น ต้องแก้ไขสิ่งสำคัญอันดับแรกๆ คือ มุมมอง และทัศนคติตต่อการโค้ช ทำให้การโค้ช เป็นความรู้สึกของการเกิดแรงจูงใจ เป็นช่วงเวลาดีๆ ที่ได้รับการพัฒนาและกระตุ้นเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายในงานให้เด่นชัด  การสร้างสมดุลให้เกิดระหว่าง Potential Coach หรือ Motivational Coach และ Performance Coach จะเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งเสริมการโค้ชให้สร้างแรงบันดาลใจ และคิดในเชิงบวก ช่วยให้พนักงานที่มีผลการปฏิบัติที่ดีสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กรได้ และวัฒนธรรมการโค้ช เกิดบรรลุผลสำเร็จมากที่สุด

   คุณเคยคิดสร้างวัฒนธรรมการโค้ชหรือโค้ชเพื่อพัฒนาพนักงานไหม?  ผู้บริหารองค์กรชั้นนำส่วนใหญ่หลายคนจะตอบว่า เคย!!!   
   คุณคงอยากรู้แล้วว่าต้องทำอย่างไร เพื่อสร้างวัฒนธรรมการโค้ชที่ดีที่สุด   อะไรเป็นหลุมพรางที่คุณควรหลีกเลี่ยง เรามาดูกันว่า 10 สูตรลับสร้างวัฒนธรรมการโค้ชนั้นมีอะไร?

10 สูตรลับ สร้างวัฒนธรรมการโค้ชให้สำเร็จ

My Academy > Leadership Academy > 10 Success Factors of Coaching Culture
 1. การสร้างความเชื่อแบบ win-win ให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
  การโค้ชช่วยให้องค์กร บรรลุผลลัพธ์ที่ดีได้  เพราะเป็นกระบวนการ (Intervention) ที่ช่วยพัฒนา “พนักงานทุกคน” ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงาน สร้าง “ผู้นำ” ให้นำพัฒนาองค์กรได้ดีขึ้น  ยกระดับ “ผู้จัดการ” ให้เห็นถึงการพัฒนาผลลัพธ์ และสามารถสร้างวิธีการปฏิบัติงานของทีมให้ดีขึ้น การสร้างวัฒนธรรมการสอนงาน (Coaching Culture) คุณต้องมั่นใจว่าทุกฝ่ายเห็นการมี Coaching Culture เป็นการลงทุนที่สร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นได้

 2. ทำโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ...
  กลยุทธ์ที่ดีนั้นต้องเจาะจงและสอดคล้องไปกับเป้าหมายขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจ การสร้างวัฒนธรรมโค้ช Coaching Cultureก็เหมือนกัน   ดังนั้น การตัดสินใจเลือกรูปแบบการโค้ช ควรอยู่บนพื้นฐานที่สอดคล้องในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจ

 3. สร้างแนวทางการโค้ชที่โปร่งใส และเปิดเผยข้อมูล
  การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร โดยใช้หลักการเปิดเผย และให้โอกาสทุกคนได้ถามและแลกเปลี่ยน ให้เวลากับทุกคนเห็นเพื่อให้ทุกคนรู้สึกได้มีส่วนร่วม สิ่งนี้ช่วยลดแรงต้านตั้งแต่แรกเริ่ม และกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือได้เป็นอย่างดี

 4. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง
  การโค้ชเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การโค้ชประสบความสำเร็จอย่างน้อยคุณต้องได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร  คุณควรต้องการให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นต้นแบบในการโค้ช ฉะนั้นคุณต้องทำให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นต้นแบบในการโค้ช

 5. คุณภาพและหลักการที่ถูกต้อง เป็นธรรม ในทุกระดับ
  คำนิยามของคำว่า “การโค้ช” ในองค์กรคุณคืออะไร? และแนวคิดการโค้ชที่คุณเลือกเป็นแบบไหน? เหล่านี้เป็นตัวกำหนดคุณภาพ และหลักการที่เหมาะสม    คุณจึงจำเป็นต้องเห็นภาพชัดเจนในสองคำถามนี้ตั้งแต่แรก หลักความเข้าใจนี้เป็นประโยชน์ต่อการ ในการสรรหา “โค้ช” ที่เหมาะสม หรือพัฒนาสร้างโค้ชที่ “ใช่” เพื่อให้มั่นใจได้ว่า “โค้ช”  จะใส่ใจกับการโค้ชอย่างตั้งใจ ตามหลักการที่ตั้ง


ติดต่อ สอบถาม หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ การสื่อสาร การบริหารทีมงาน การบริหารคน การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management Solutions จากทีมที่ปรึกษาของเราผ่านทางไลน์ คลิ๊กที่นี่
BVCasia Facebook Leading yourself to like us in facebook and get magnet on how the BVC team having a free conference and seminar in Bangkok Jakatar Hanoi and other South East asia City รวมความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่ BVC เข้าร่วมแลกเปลี่ยน และมีส่วนร่วมในงานสัมมนาสำคัญต่างๆ เยี่ยมชม และ Like Facebook ของ BVCasia เพื่อรับข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของคุณได้
Organization and People development company specialized in Visualization solutions that integrated to multiple aspect of organization development coaching facilitation team building team coaching managerial skills supervisory skills communication skills พัฒนาภาวะผู้นำ โค้ชชิ่ง ทักษะการบริหารจัดการ การบริหารคน การบริหารทีม การบริหารการเปลี่ยนแปลง