ติดต่อ สอบถาม หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ การสื่อสาร การบริหารทีมงาน การบริหารคน การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management Solutions จากทีมที่ปรึกษาของเราผ่านทางไลน์ คลิ๊กที่นี่

BusinessVisualizeCompany

BVCasia Facebook Leading yourself to like us in facebook and get magnet on how the BVC team having a free conference and seminar in Bangkok Jakatar Hanoi and other South East asia City รวมความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่ BVC เข้าร่วมแลกเปลี่ยน และมีส่วนร่วมในงานสัมมนาสำคัญต่างๆ เยี่ยมชม และ Like Facebook ของ BVCasia เพื่อรับข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของคุณได้
Organization and People development company specialized in Visualization solutions that integrated to multiple aspect of organization development coaching facilitation team building team coaching managerial skills supervisory skills communication skills พัฒนาภาวะผู้นำ โค้ชชิ่ง ทักษะการบริหารจัดการ การบริหารคน การบริหารทีม การบริหารการเปลี่ยนแปลง

The Visualization Company

โทรหาเรา ปรึกษาการแก้ปัญหา ภายในองค์กรด้านการบริหารจัดการ การบริหารโครงสร้าง การทำ M&A การสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร การสร้าง Digital Transformation การสร้าง Design Thinking ให้กับองค์กร
New consulting approach with Visualization and Design Thinking
graphic facilitation

Go beyond Mind Map. We provide a broad spectrum of graphic facilitation. From graphic recording to advance graphic facilitation service

Facebook TEDx Bangkok 2016 BVC asia is a Reputation Graphic Scribber on TEDx Bangkok 2016, Trend Watching 2017 and TechSauce Global 2017, and many seminar in Bangkok Singapore Hanoi Jakarta, BVC Specialized in working with a Visualization and Visualize everything to be communicate in picture

BVC Thailand บีวีซี ไทย
บีวีซี เอเชีย คือ บริษัทที่ปรึกษา พัฒนาองค์กร และพัฒนาบุคลากร  ฝึกอบรม ในภูมิภาคเอเชีย ประกอบด้วยความร่วมมือจากที่ปรึกษาในกลุ่มเอเชีย ประเทศไทย  ญี่ปุ่น เวียดนาม และกัมพูชา มีความเชี่ยวชาญเทรนนิ่งหลากหลายหลักสูตร ดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 ริเริ่มในการพัฒนา Digital Learning พัฒนาระบบ "พัฒนาบุคลากร" ผ่านซอฟท์แวร์ที่ได้รับความไว้วางใจที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น และได้ขยายความสามารถในปี 2558 ตามเป้าหมายเพื่อสร้าง ความเป็นผู้ช่วยองค์กรในประเทศไทย ด้วยการสร้างสังคมการเรียนรู้ในที่ทำงานขององค์กรในประเทศไทย และสร้างชีวิตการทำงานที่มีคุณภาพให้กับบุคลากรในประเทศไทย โดยการบริการสำคัญประกอบด้วย แขนงการพัฒนาด้าน "อบรมพัฒนาภาวะผู้นำ" "อบรมพัฒนาทักษะการคิดและการสื่อสารด้วยการใช้ภาพ" "การสร้างระบบพัฒนาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร" โดยมีกระบวนการเรียนรู้ แบบ 70 20 10 พร้อมเครื่องมือที่ ออกแบบขึ้นเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ ที่ทำให้เกิด Action Learning ไม่ใช่ในห้องเรียน แต่เป็นการลงมือทำในชีวิตจริงของทุกคน นำไปสู่การเกิดการปฏิบัติแท้จริง

Strategic alignment

We  help you understand trends and ideas that are in your data to see  value in the information you have.

Happy Workplace with Visualization is More to go

Digital Leader 2020

Coming Soon.


INCREASE STRENGTHS WITH DESIGN
FOR YOUR GROWTH & SUSTaINABILITies

Business is not just strategy but people. If you don't understand people you don't understand the business, Simon Sinek. With this philosophy and the real experience that we faces challenge in many organization that trying hard to change their business operation and capabilities - most of the huge obstacle for the team is PEOPLE. Let's visualize the change before you change. Call us (Asia/Bangkok) (+66) 080 603 6000


PeRFORMANCE of a LIVE GRAPHic facilitation - inspire your passion

in tedx bangkok - enjoy the mini graphic facilitation workshop #dtac Fb  

มาร่วมงานกับเรา และทำงานกับวิทยากรบรรยายเรื่องภาวะผู้นำ มืออาชีพ
organizational developMENT

We view Corporate Governance (CG) and  Corporate Culture (CC) compliance as an opportunity to help make your business more efficient, accountable, and  profitable.

People Development

We provide a wide range of HR development service with a Visualization Mechanism. Visual Coach, Visual Mentor

VISUALIZE THE ORGANIZATION SUCCESS

Graphic NoteTaking VisualNote101 VisualGrammar

หลักสูตรที่รองรับการพัฒนา: หลักสูตรเทรนนิ่ง อบรมและ พัฒนา อบรม ภาวะผู้นำ โค้ชชิ่ง ทักษะการสื่อสาร ทักษะการนำเสนอ การทำงานเป็นทีม หลักสูตรการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ อบรม ภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ ภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา  หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ  อบรม ภาวะ ผู้นำ สำหรับ หัวหน้า งาน และ ผู้จัดการ มือ อาชีพ

การคิดเป็นภาพ Visual Thinking โดยโค้ชปุ่น พนิต (อ.ปุ่น)

BVC  Asia  in bangkok  

ติดต่อเรา รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการถ่ายทอดแบบ Facilitator เต็มรูปแบบ
Develop Leadership Capability in Staff พัฒนาพนักงาน ทีมงาน ด้วยชุดทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตต่อไป
Digital Transformation Solution การเปลี่ยนองค์กรให้พร้อมสู่การเป็น Digital Economy
Strategic Workshop and Strategic Retreat intervention with BVCasia bring your strategies to LIFE and help your employee to see more and enabler the higher level of execution. BVCasia spent thousands hour wotking with SE asia company and learn well from their success and failure in penetrating product and service in SE asia Country. Chosse wise by pick a Local consultant like BVCasia to be a partner of your Expansion

VISUALIZATION IS THE POWER

OUR CONSULTANT'S UNIQUE ability

can help your business grow


Strategic Planning and Execution Planning workshop
Organization Development Solutions with BVCasia You'll gain advantage from a Global tools implemented in the localized south east asia understanding of the Nationality context, political context, cultural complexity and also many aspect that you will understand more of all the SE ASiA countries.